İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
BURSA
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İLAN : İlimiz, İnegöl İlçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”na tahsisli; mülkiyeti afeti müteakip kazanılan, çeşitli sebeplerle arta kalan, aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet arsa, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 31. maddesine göre ve 13.10.1985 gün 18897 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afetler Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendiril 14 Ekim 2016

İlanı indirmek için

 

İLAN

BURSA VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlimiz, İnegöl İlçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı”na tahsisli; mülkiyeti afeti müteakip kazanılan, çeşitli sebeplerle arta kalan, aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet arsa, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 31. maddesine göre ve 13.10.1985 gün 18897 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afetler Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 6. Maddesi (d)  bendi gereğince, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

SIRA

NO

MAHALLE/KÖYÜ

MEVKİİ

CİNSİ

ADA          PARSEL

ALANI     (m2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ  BEDEL            (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT   BEDELİ              (TL)

TARİH

SAAT

1

Mahmudiye Mah.

İsaviran Altı

Kargir Tek Katlı Ev

890/261

440.00

1/1000 ölç. Uyg. İmar Planında Blok Nizam 3 Katlı konut alanı

206.800,00

51.700,00

15.11.2016

10:00

2

Mahmudiye Mah.

İsaviran Altı

Kargir Tek Katlı Ev

891/262

566.00

1/1000 ölç. Uyg. İmar Planında Blok Nizam 3 Katlı konut alanı

266.020,00

66.500,00

15.11.2016

10:30

3

Mahmudiye Mah.

İsaviran Altı

Kargir Tek Katlı Ev

891/263

327.00

1/1000 ölç. Uyg. İmar Planında Blok Nizam 3 Katlı konut alanı

148.750,00

37.200,00

15.11.2016

11:00

 

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale   

       Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

  1. İhalelerin başlangıç saatine kadar Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
  2. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. kimlik numarasını belirtir.)
  3. Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.
  4. Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge
  5. Özel hukuk tüzel kişileri yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2016 yılı içersinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri.
  6. Kamu tüzel kişileri ise Vergi kimlik numaraları ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

3- Posta ile yapılacak müracaatlarda istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.    

       madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4- Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5- Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

6- Şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7- İhale bilgilerini https://bursa.afad.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir. Tlf: 0 224 216 00 00 (136-137)

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      
                                                                                                                     İLAN OLUNUR.

 

  Bilgi için : Harita Mühendisi Cengiz BAŞARAN

Telefon   : 0 224 216 00 00/136-137