İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bursa Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görevleri

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ ;

                            (5902S.K /MADDE 18(2)

 •  İlin Afet ve Acil Durum Tehlike ve Risklerini belirlemek, Afet ve Acil Durum Hazırlıklarını Yapmak;
 •  Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak;
 •  İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak;
 •  Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek;
 •  Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak;
 •  Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek;
 • Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek;
 •  İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek;
 •  Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak;
 •  İl Afet ve Acil Durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak;
 •  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak;
 •  Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak;
 • Yıllık bütçe teklifini hazırlamak;
 •  Başkanlığın ve Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A(1)     PLANLAMA İLE İLGİLİ GÖREVLER

 •  İl Afet Müdahale Planı ( TAMP- BURSA )
 • Yerel Düzey Hizmet Grup Operasyon Planları
 • İl Sivil Savunma Planı iş ve işlemleri
 • Savaş Hasarı Onarım Planları iş ve işlemleri
 • Tahliye ve Kabul Planları iş ve işlemleri
 • Nöbetçi Memurluğu ve 24 Saat Süreli Çalışma Düzeni Planı iş ve işlemleri
 • İl Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları İl Detay Planı iş ve işlemleri
 • 7/10357 Sayılı Yönetmelik Gereği ‘’ İl Yangın Planı ’’ iş ve işlemleri
 • Daire ve Müesseleri Sivil Savunma Planı iş ve işlemeleri

  A(2)     EĞİTİM GÖREVLERİ

 •  Temel Afet Bilinci Eğitimlerimiz
 • Halk Eğitimleri, Konferanslar
 • Daire ve Müessese Acil Durum Eğitimleri
 • Temel İlk Yardım Eğitimleri ( Asli sorumlu Sağlık Bakanlığı ve Kızılay )
 • Temel Yangın Bilgisi (Asli sorumlu İtfaiye )
 • Acil Durum Eğitimleri
 • KBRN Eğitimleri
 • Gönüllü Eğitimleri
 • Hafif Arama Kurtarma Eğitimle          

A(3)    TATBİKAT GÖREVLERİ

 •  Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatları
 • KBRN Tatbikatları
 • Suda Arama Kurtarma Tatbikatı
 • Dağ ve Arazide Kurtarma Tatbikatları
 • Gözcü Serisi Tatbikatları
 • Yıldırım Serisi Tatbikatı
 • Araç Seferberlik Tatbikatı
 • Mal, Hizmet Seferberlik Tatbikatı
 • Lojistik Seferberlik Tatbikatı
 • Masabaşı (Plan) Tatbikatı
 • Milli Kriz Yönetimi Tatbikatları
 • Kriz Yönetimi Tatbikatları
 • Milli Alarm Sistemi Tatbikatları
 • Okullar ve Müesseseler Deprem Tahliye Tatbikatları
 • NATO Tatbikatları

   A(4)    DİĞER GÖREVLER

 •  Sivil Savunma Mükellefleri iş ve işlemleri
 • Haber Alma / İkaz ve Alarm iş ve işlemleri
 • Doğal Afet iş ve işlemleri
 • Milli Alarm Yönergesi iş ve işlemleri
 • Koruyucu Güvenlik iş ve işlemleri
 • Personel ve araç Ertelemesi iş ve işlemleri
 • Mal ve Hizmet Seferberliği iş ve işlemleri
 • Milli Müdafaa Mükellefiyeti iş ve işlemleri
 • Sefer Görevi verilen araç iş ve işlemleri
 • Trafikte kaydı olmayan araçların Sefer Görev iş ve işlemleri
 • Lojistik Seferber olma iş ve işlemleri
 • Yangınlara Karşı Genel İhtiyati Tedbirler ve Yangın Güvenliği iş ve işlemleri
 • Avcı Birlikleri iş ve işlemleri
 • Kaynak Saptama iş ve işlemleri
 • İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu iş ve işlemleri
 • İl Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Koordinasyon Kurulu iş ve işlemleri
 • Denetlemeler
 • Gönüllülük iş ve işlemleri
 • 1 – 7 Mart Deprem Haftası ve Sivil Savunma Günü iş ve işlemleri